Verklaring omtrent gedrag

Inleiding

Een veilige omgeving is belangrijk voor het goed functioneren van zowel leerlingen als de
vrijwilligers/technische leiding. Seksuele intimidatie kan iedereen overkomen. Om te voorkomen dat leden of medewerkers slachtoffer worden van seksueel geweld of seksuele intimidatie tijdens het sporten bij ASC Gym & Dance, is dit protocol opgesteld. Met het opstellen van dit protocol voldoen wij aan de gedragsregels welke zijn opgesteld door het NOC*NSF. Medewerkers van ASC Gym & Dance zijn gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de bij de functie behorende discipline.

Definitie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart. Het kan zijn dat de ‘pleger’ zich niet bewust is van het ongemak dat hij de ander bezorgt. Als de ander hem erop aanspreekt, zal hij waarschijnlijk zijn excuses aanbieden en het niet meer doen. Sommigen intimideren of misbruiken echter wel bewust – en dat is lastiger aan te pakken.

Voorbeeldsituaties

Onderstaande voorbeelden geven een idee van wat mensen als seksuele intimidatie kunnen opvatten. De één heeft er geen problemen mee, de ander wel. Als regel geldt dat het op moet houden als iemand er duidelijk niet van gediend is.

 • Dubbelzinnige grappen
 • Opmerkingen over iemands borsten of billen
 • Obscene gebaren maken
 • Een arm over de schouder, etc.
 • (grof) seksueel intimiderend taalgebruik

Andere voorbeelden van seksuele intimidatie of misbruik beschouwen we eigenlijk allemaal als ongewenst. Er is geen discussie over nodig of ze wel of niet mogen:

 • Kinderen begluren in de kleedkamer of onder de douche
 • Aanranding en verkrachting
 • Geschreven en/of verbale seksuele intimiteiten
 

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie

Onder een medewerker verstaan wij het technisch kader van de vereniging (leiding/docent en vrijwilligers) en bestuursleden. De medewerker moet voor een omgeving en sfeer zorgen waarbinnen de leden zich veilig voelen. De medewerker/lid onthoudt zich ervan een ander te behandelen op een wijze, die diegene in zijn waardigheid aantast. De medewerker/lid onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover ieder ander. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de medewerker en de leden (of leden onderling) tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd.

 • De medewerker mag de leden niet op zodanige wijze aanraken dat het lid en/of de medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Deze regel geldt voor de relatie lid-medewerker en leden
  onderling.
 • De medewerker/lid onthoudt zich van seksueel getinte geschreven en/of verbale intimiteiten.
 • De medewerker heeft de plicht de leden te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie tijdens de training.
 • De medewerker/lid zal een lid geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van een ieder in de geest hiervan te handelen.

Wat te doen?

Slachtoffers van seksuele intimidatie of seksueel misbruik kunnen terecht bij de contactpersoon van de betreffende afdeling (Contactpersoon Gym of Contactpersoon Dance). Na iedere klacht over seksuele intimidatie of seksueel misbruik bespreekt de contactpersoon de klacht met de overige bestuursleden.

NB: Zowel de contactpersoon Gym als de contactpersoon Dance maakt deel uit van het bestuur van ASC Gym & Dance. Medewerkers die niet zelf slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of seksueel geweld, maar wel een vermoeden hebben, dienen eveneens zich daarmee te vervoegen bij één van de contactpersonen. Ook wordt dit besproken binnen het bestuur van ASC Gym & Dance. Het bestuur bepaald de te nemen vervolgstappen.

Samenvattend

 • Het slachtoffer (of mensen die een vermoeden hebben) kunnen terecht bij één van de contactpersonen
 • De contactpersoon bespreekt de klacht of het vermoeden binnen het bestuur
 • Het bestuur bepaald de te nemen vervolgstappen
 • De contactpersoon koppelt de te nemen actie terug naar het slachtoffer (of mensen die een vermoeden hebben).

Leden die de stap naar de contactpersoon te groot vinden, kunnen ook altijd bellen met de kindertelefoon. Het nummer is 0800-0432.

Dit nummer is gratis.

Vastgesteld door het bestuur van ASC Gym & Dance op 4 maart 2015.